پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات | بلاگ

پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

 عنوان:

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات

(مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر محمودزاده

سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-     مقدمه. 3

1-2-     بیانمسأله. 4

1-3-     اهمیتوضرورتانجامتحقیق.. 5

1-4-     اهدافتحقیق.. 6

1-5-     فرضیههایتحقیق.. 7

1-6-     سؤالهایتحقیق.. 7

1-7-     مدلتحقیق.. 8

1-8-     جنبهجدیدبودنونوآوریتحقیق.. 8

1-9-     تعاریفمتغیرهاواصطلاحاتتحقیق.. 9

1-10-   ساختارتحقیق.. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-     مقدمه. 12

بخشاول: مبانینظریمسئولیتپذیریاجتماعی.. 13

2-2-     تعاریفمسئولیتاجتماعی.. 13

2-3-     تعاریفسازمانهاازمسئولیتاجتماعی.. 15

2-4-     دیدگاهتاریخیوفلسفیدرخصوصمسئولیتاجتماعی.. 15

2-4-1-    تاریخچهمسئولیتاجتماعی.. 15

2-4-2-    رویکردهایمسئولیتاجتماعی.. 17

2-4-3-    مبانیفلسفیدیدگاههایمسئولیتاجتماعی.. 17

2-5-     دلایلموافقینومخالفینمسئولیتاجتماعیسازمان. 18

2-5-1-    دلایلموافقینمسولیتاجتماعی.. 18

2-5-2-    دلایلمخالفینمسولیتاجتماعی.. 19

2-6-     ابعادمسئولیتاجتماعیسازمانها: 20

2-7-     ابعادسهگانهمسئولیتاجتماعیدرسطحکلان. 22

2-7-1-    مسئولیتاقتصادی.. 23

2-7-2-    مسئولیتاجتماعی.. 23

2-7-3-    مسئولیتزیستمحیطی.. 24

2-8-     چارچوبهایارائهشدهدرمسئولیتاجتماعی: 24

2-8-1-    مدلسهسطحیوود. 24

2-8-2-    مدلمسئولیتاجتماعیدیویس: 25

2-8-3-    مدلکارول. 26

2-8-4-    مدلذینفعان. 27

2-8-5-    مدل 5 بعدیتعهدیکلیدیمککنزی : 28

2-9-     اصولدهگانهمسئولیتاجتماعی.. 30

2-10-   ازتعهدتامسئولیتاجتماعی.. 32

2-11-   استراتژیهایانجاممسئولیتاجتماعی.. 33

2-11-1-   استراتژیواکنشی.. 34

2-11-2-   استراتژیتطبیقی.. 34

2-11-3-   استراتژیاثرگذار. 34

2-12-   پیامدهاومنافعمسئولیتپذیریاجتماعی.. 34

بخشدوم: مبانینظریتمکینمالیاتی.. 37

2-13-   تعریفوانواعمالیات.. 37

2-14-   فرهنگمالیاتی.. 39

2-15-   تمکینمالیاتی.. 42

2-16-   خودتشخیصی.. 43

2-17-   اطلاعرسانی.. 43

2-18-   مدیریتوبهبودتمکین.. 43

2-19-   محیطمتغیرولزومرویکردهایجدیدرفتاری.. 44

2-20-   تحلیلرفتارهایتمکین.. 45

2-21-   شناختتأثیراتسیستممالیاتی.. 45

2-22-   خوداظهاریوتمکینمالیاتی.. 47

2-23-   وضعیتخوداظهاریدرایران. 50

بخشدوم- پیشینهتحقیق.. 53

2-24-   پیشینهداخلیتحقیق.. 53

2-25-   پیشینهخارجیتحقیق.. 54

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-     مقدمه. 57

3-2-     روششناسیتحقیق.. 57

3-3-     متغیرهایتحقیق.. 58

3-4-     روشوابزارگردآوریاطلاعات.. 58

3-5-     جامعهآماریتحقیق.. 58

3-6-     نمونهآماری.. 58

3-7-     روشنمونهگیری.. 59

3-8-     قلمروتحقیق.. 59

3-9-     ابزارسنجش… 60

3-9-1-    بخشسنجشمسئولیتاقتصادی.. 61

3-9-2-    بخشسنجشمسئولیتقانونی.. 62

3-9-3-    بخشسنجشمسئولیتاجتماعی.. 62

3-9-4-    بخشسنجشمسئولیتاخلاقی.. 62

3-9-5-    بخشسنجشتمکینمالیاتی.. 62

3-10-   اعتبارورواییابزارتحقیق.. 63

3-10-1-   رواییپرسشنامه. 63

3-10-2-   پایاییپرسشنامه. 63

3-11-   روش‌هایتجزیهوتحلیلاطلاعات.. 64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-     مقدمه. 67

4-2-     آمارتوصیفی.. 68

4-2-1-    جنسیت… 68

4-2-2-    سن.. 69

4-2-3-    وضعیتتأهل.. 70

4-2-4-    تحصیلات.. 71

4-2-5-    نوعکسبوکار. 72

4-2-6-    میزانمالیاتدهیدرسال. 73

4-2-7- موقعتحویلاظهارنامهبهادارهکلامورمالیاتی.. 74

4-2-8-    شاخصهایتوصیفیمؤلفههایپژوهش… 75

4-3-     آماراستنباطی.. 76

4-3-1-    آزمونکلموگروف-اسمیرنوف.. 76

4-3-2-    آزمونهمبستگیپیرسون. 77

4-3-3-    نتایجبرازشمدلرگرسیونی.. 78

4-3-4-    آزمونفریدمن.. 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-     مقدمه. 86

5-2-     فرآیندتحقیق.. 86

5-3-     نتیجهگیری.. 87

5-3-1-    نتیجهگیریازفرضیهاصلی.. 87

5-3-2-    نتیجهگیریازفرضیههایفرعی.. 88

5-3-3-    یافتههایجانبی.. 90

5-4-     پیشنهادات.. 90

5-4-1-    پیشنهاداتمبتنیبرنتایجپژوهش… 90

5-4-2-    پیشنهاداتبرایپژوهشگرانآتی.. 91

5-5-     موانعومحدودیتهایپژوهش… 91

پیوستهاوضمائم. 93

فهرست جدول ها

جدول 2-1: دلایلموافقینومخالفینمسئولیتاجتماعیسازمان. 20

جدول 2-2:اختلافمسئولیتوپاسخگوییاجتماعی.. 33

جدول 3-1: متغیرهایجمعیتشناختیپرسشنامه. 61

جدول 3-2:طیفلیکرت.. 61

جدول 3-3:بخشمسئولیتاقتصادی.. 62

جدول 3-4:بخشمسئولیتقانونی.. 62

جدول 3-5:بخشمسئولیتاجتماعی.. 62

جدول 3-6:بخشمسئولیتاخلاقی.. 62

جدول 3-7 بخشتمکینمالیاتی.. 63

جدول 3-8-:آلفایکرونباخپرسش‌نامه‌ها 64

جدول 4-1: فراوانیودرصدفراوانیجنسیتآزمودنیها 68

جدول 4-2 : فراوانیودرصدفراوانیسنآزمودنیها 69

جدول 4-3: فراوانیودرصدفراوانیوضعیتتأهلآزمودنیها 70

جدول 4-4 : فراوانیودرصدفراوانیتحصیلاتآزمودنیها 71

جدول 4-5 : فراوانیودرصدفراوانینوعکسبوکارآزمودنیها 72

جدول 4-6 : فراوانیودرصدفراوانیمیزانمالیاتدهیآزمودنیها 73

جدول 4-7 : فراوانیودرصدفراوانیموقعتحویلاظهارنامهآزمودنیها 74

جدول 4-8: شاخصهایتوصیفیمولفههایپژوهش… 75

جدول 4-10: نتایجآزمونهمبستگیپیرسون. 77

جدول 4-11 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینمسئولیتپذیریاجتماعیوتمکینمالیاتی.. 78

جدول 4-12 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعدقانونیوتمکینمالیاتی.. 79

جدول 4-13 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداقتصادیوتمکینمالیاتی.. 80

جدول 4-14 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداخلاقیوتمکینمالیاتی.. 81

جدول 4-15 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداجتماعیوتمکینمالیاتی.. 82

جدول 4-16: نتایجآزمونرتبهبندیفریدمن.. 83

فهرست شکل ها

شکل 1-1: مدلتحقیق.. 8

فهرست نمودار ها

نمودارشماره 2-1): ابعادمسئولیت… 22

نمودارشماره 2-2): ابعادسهگانهمسئولیتاجتماعیدرسطحکلان. 23

نمودار 2-3): مدل 5 بعدیتعهدیکلیدیمککنزی.. 28

نمودار2-4): ابعادCSR.. 31

نمودار 2-5): سطوحدرگیریاجتماعی.. 32

نمودار 2-6-). مدلاثراتکلیرعایتمسئولیتاجتماعیشرکتی.. 35

نمودار 4-1: توزیعجنسیتیآزمودنیها 68

نمودار 4-2: توزیعسنیآزمودنیها 69

نمودار 4-3: توزیعوضعیتتأهلآزمودنیها 70

نمودار 4-4: توزیعمیزانتحصیلاتآزمودنیها 71

نمودار 4-5: توزیعنوعکسبوکارآزمودنیها 72

نمودار 4-6: توزیعمیزانمالیاتدهیسالانهآزمودنیها 73

نمودار 4-7: توزیعموقعتحویلاظهارنامهآزمودنیها 74

چکیده

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها و سازمانها تبدیل شده است و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی، مسئولیت در برابر محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی خود می‌بینند. هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مالیات در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهرانمی باشد. در این پژوهش پیمایشی، جهت تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پرسش نامه ها و با توجه به نرمال بودن داده ها، آزمون همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی و تمامی ابعاد آن (قانونی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی) بر تمکین مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد پژوهش تأثیر معنادار و مثبت دارند و از بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، بعد اقتصادی در اولویت اول اهمیت قرار می گیرد.

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تمکین مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

...
نویسنده : admin بازدید : 63 تاريخ : دوشنبه 14 تير 1395 ساعت: 16:05