دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

امکانات وب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری –  گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A  )

عنوان

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

(مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)

استاد راهنما:

دکتر افشاریان

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 3

1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- چارچوب نظری.. 5

1-5-سوالات تحقیق.. 6

1-5-1- سوال اصلی.. 6

1-5-2-سوالات فرعی.. 6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-1-فرضیه اصلی.. 7

1-6-2-فرضیه های فرعی.. 7

1-7- اهداف تحقیق.. 7

1-7-1- هدف اصلی.. 7

1-7-2- اهداف فرعی.. 7

1-8- روش گردآوری اطلاعات.. 8

1-9-کلیات روش انجام کار. 8

1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

1-10-1- مدیریت دانش… 8

1-10-1-1-خلق دانش……………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-10-1-2-حفظ دانش…………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-10-1-3-انتفال دانش………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10-1-4-کاربرد دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10-1-5-کسب دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-11-2- نوآوری سازمانی.. 11

1-11- قلمروپژوهش… 11

1-11-1-قلمروزمانی.. 11

1-11-2-قلمرومکانی.. 11

1-11-3-قلمروموضوعی پژوهش… 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 14

بخش اول: مدیریت دانش… 15

2-2-تعاریفی از دانش… 15

2-3-مفاهیم مدیریت دانش… 15

2-4-عناصر مدیریت دانش… 16

2-5-اصول مدیت دانش… 16

2-6-دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش… 17

2-7-مدلهای مدیریت دانش… 18

2-7-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیام (1999) 18

2-7-2-مدل مدیریت دانش لیبوویتز. 20

2-7-3-مدل فیرستون و مک الروی(2005) 21

2-7-4-مدل مفهومی مدیریت دانش… 23

2-8-استراتژی‌های دانش… 24

2-9-دیدگاه صاحبنظران در خصوص مدیریت دانش… 24

2-10-اهداف مدیریت دانش… 26

بخش دوم: نوآوری سازمانی.. 27

2-11-مفهوم خلاقیت و نوآوری.. 27

2-12-اصول نوآوری.. 28

2-13-انواع نوآوری از دیدگاه سازمان. 28

2-13-شاخص های سنجش نوآوری.. 29

2-14-فرآیند نوآوری.. 29

2-14-عوامل موثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری در سازمان. 30

2-15-تفاوت خلاقیت، نوآوری و تغییر. 31

2-16-تکنیک‌های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان. 32

بخش سوم:  مدیریت دانش و نوآوری سازمانی.. 34

2-17-فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری.. 34

2-18-ارتباط مدیریت دانش با نوآوری.. 35

2-19-نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان. 39

2-20-تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری.. 40

2-21-نتیجه گیری.. 41

2-22-پیشینه تحقیق.. 42

2-22-1- مطالعات داخلی.. 42

2-22-2-مطالعات خارجی.. 46

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش تحقیق.. 51

3-3- جامعه آماری تحقیق.. 52

3-4- نمونه آماری.. 52

3-5- روش نمونه گیری.. 54

3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 54

3-7- چگونگی طراحی ابزار سنجش تحقیق.. 55

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 56

3-8-1- روایی.. 56

3-8-2- قابلیت اطمینان (پایایی)پرسشنامه. 56

3-9- روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 58

3-9-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.. 59

3-9-2- تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی.. 59

3-9-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنف… 59

3-10-خلاصه فصل.. 60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 62

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 63

4-3- توصیف متغیرهای تحقیق.. 69

4-3-1- توصیف متغیر کسب دانش… 69

4-3-2-توصیف متغیر حفظ دانش… 70

3-3-توصیف متغیر انتقال دانش… 71

4-3-4- توصیف متغیر خلق دانش… 72

4-3-5- توصیف متغیر کاربرد دانش… 73

4-3-6- توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. 74

4-4- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 75

4-5-آزمون فرضیه های تحقیق.. 76

4-6-خلاصه فصل.. 81

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 83

5-2- نتایج آمار توصیفی.. 83

5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق.. 84

5-4- نتیجه گیری.. 86

5-4 پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 87

5-5 محدودیت های تحقیق: 87

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88

منابع و مآخذ. 89

پیوست

پیوست الف – پرسشنامه. 98

پیوست ب-خروجی نرم‌افزار. 102

 

فهرست جداول
33 جدول 2-1-عوامل و موانع موثر در نوآوری سازمان
34

49

جدول2-2- ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و مکانیزم‌های نوآوری

جدول2-3-خلاصه مطالعات داخلی وخارجی

55 جدول3-1-گویه‌های پرسشنامه
58 جدول 3-2-متغیرهای اصلی تحقیق (آلفای کرونباخ)
63 جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان
64 جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
65 جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان
66 جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان
67 جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان
68 جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان
69 جدول4-7- توصیف متغیر کسب دانش
70 جدول4- 8- توصیف متغیر حفظ دانش
71 جدول4- 9- توصیف متغیر انتقال دانش
72 جدول4- 10- توصیف متغیر خلق دانش
73 جدول4- 11- توصیف متغیر  کاربرد دانش
74 جدول4- 12- توصیف متغیر  نوآوری سازمانی
75 جدول 4-13- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف
76 جدول 4-14) ضریب همبستگی بین کسب دانش و نوآوری سازمانی
77 جدول 4-15) ضریب همبستگی بین خلق دانش و نوآوری سازمانی
78 جدول 4-16) ضریب همبستگی بین مولفه‌ی حفظ دانش و نوآوری سازمانی
79 جدول 4-17) ضریب همبستگی بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی
80 جدول 4-18) ضریب همبستگی بین کاربرد دانش و نوآوری سازمانی

 

فهرست نمودارها
6 نمودار1- مدل مفهومی تحقیق
19 نمودار2-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیامز
20 نمودار2-2- مدل مدیریت دانش لیبوویتز
22 نمودار2-3- مدل فیرستون و مک الروی
23 شکل 2-4- مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت؛منبع: جعفری و همکاران1385
26 شکل2-5- ویژگی ‌های اساسی دانش ؛ منبع: بورنمان، 2003
30 شکل 2-6-توالی فرآیند نوآوری در سازمان
63 نمودار3-1- مدل مفهومی تحقیق
64 نمودار 4-1- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان
65 نمودار 4-2- هیستوگرام سن پاسخگویان
66 نمودار 4-3- هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان
67 نمودار 4-4- هیستوگرام وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان
68 نمودار 4-5- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان
69 نمودار 4-6- هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان
70 نمودار4-7- هیستوگرام متغیر کسب دانش
71 نمودار4-8- هیستوگرام متغیر حفظ دانش
72 نمودار4-9- هیستوگرام متغیر انتقال دانش
73 نمودار4-10- هیستوگرام متغیر  خلق دانش
74 نمودار4-11- هیستوگرام متغیر کاربرد دانش
79 نمودار4-12- هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی
  نمودار4-13-خلاصه نتایج

  چکیده

مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد. هدف از تحقیق حاضر بررس رابطه میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان می باشد. که 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و همچنین از روش همبستگی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که که از میان مولفه های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی 33.7 درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی 15.4؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی 20.7 و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی 34.2 رابطه مثبت و معنی داری با نوآوری سازمانی دارد. در حالیکه مولفه حفظ دانش رابطه معنی داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بطوریکه میانگین ارزش کسب شده برای متغیرها عبارت است از: کسب دانش برابر با 3.13؛ حفظ دانش برابر با 3.09؛ انتقال دانش 3.11؛ خلق دانش 3.13؛ کاربرد دانش 3.29 و در نهایت نوآوری سازمانی برابر با 3.32 بوده است.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، خلق دانش، انتقال دانش، کسب دانش، حفظ دانش، کاربرد دانش

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 268 تاريخ : چهارشنبه 16 تير 1395 ساعت: 2:51
برچسب‌ها :

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

 (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

استاد راهنما :

دکتر حبیب اله جوانمرد

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مسئله 8

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

5-1 فرضیه های تحقیق. 10

6-1 ضرورت و اهمیت تحقیق. 10

7-1 اهداف تحقیق. 12

8-1 حدود مطالعاتی. 12

1-8-1  قلمرو زمانی تحقیق. 12

2-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 12

3-8-1  قلمرو موضوعی. 12

9-1 تعاریف واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 12

10-1  تعاریف عملیاتی. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 16

2-2 ویژگیهای شخصی. 17

1-2-2 سن. 17

2-2-2جنسیت.. 20

3-2-2 سطح تحصیلات.. 27

4-2-2  سابقه خدمت.. 31

5-2-2 حقوق و دستمزد 31

3-2 تعهد سازمانی. 35

1-3-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی. 35

2-3-2 مراحل توسعه تعهد سازمانی. 38

3-3-2 اهمیت تعهد سازمانی. 41

4-3-2 نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی. 43

1-4-3-2 تعهد سطح پایین. 43

2-4-3-2 تعهد متوسط. 46

3-4-3-2  تعهد سطح بالا. 47

4-4-3-2 جمع‏بندی. 48

5-3-2 شاخص های تعهد 49

6-3-2 ابعاد تعهد سازمانی. 51

7-3-2 دیدگاه‌های تعهد سازمانی. 53

8-3-2 مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی. 54

4-2 قصد ترک سازمان. 59

1-4-2 دلایل ترک سازمان. 61

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 64

۳-۲ روش تحقیق. 64

3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 65

4-3 جامعه آماری. 65

5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه 66

6-3روش گرد آوری داده ها 67

7-3 ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن. 67

8-3 ویژگی های فنی ابزار تحقیق. 67

1-8-3 روایی ابزار تحقیق. 67

2-8-3  پایایی ابزار تحقیق. 68

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

1-9-3 رگرسیون. 69

2-9-3 شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 73

2-4 توصیف داده‌های پژوهشی. 73

1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسیت.. 74

2-2-4 اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

3-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

4-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تجربه 77

3-4 تجزیه و تحلیل داده ها 78

4-4 نتایج آزمون رگرسیونی فرضیات.. 79

1-4-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف(KS) 80

1-1-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 1. 80

2-1-4-4 آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن. 80

3-1-4-4  بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن. 81

4-1-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن. 81

5-1-4-4 نتیجه فرضیه 1. 85

2-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 2. 85

1-2-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

2-2-4-4  بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تحصیلات.. 86

3-2-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

4-2-4-4 نتیجه فرضیه 2. 89

3-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 3. 89

1-3-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تجربه 90

2-3-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تجربه 90

3-3-4-4  بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تجربه 90

4-3-4-4 نتیجه فرضیه 3. 93

4-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 4. 94

1-4-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل آموزش.. 94

2-4-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل آموزش.. 94

3-4-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل آموزش.. 95

4-4-4-4  نتیجه فرضیه 4. 98

5-4-4 خلاصه نتایج آزمون رگرسیون فرضیات 5و6و7. 98

6-4-4 نتایج فرضیه 8. 100

5-4 نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 103

2-5 نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق. 103

1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 103

2-2-5 نتیجه فرضیه دوم 104

3-2-5 نتیجه فرضیه سوم 104

4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم 105

5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم 105

6-2-5 نتیجه فرضیه ششم 106

7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم 106

8-2-5 نتیجه فرضیه هشتم 106

3-5 نتیجه گیری کلی فرضیات.. 107

4-5 پیشنهادات.. 107

1-4-5 پیشنهادات برای محققین آینده 108

5-5 محدودیت های تحقیق. 109

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه پژوهشی. 111

پیوست ب) خروجی نرم افزار. 114

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 137

منابع لاتین: 139

چکیده انگلیسی: 143

جدول 1-2 نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد 44

جدول 2-2 تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد 51

جدول 1-3  پایایی ابزار اندازه گیری. 69

جدول 1-4  : جنسیت پاسخ دهندگان. 74

جدول 2-4 : اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

جدول 3-4  : اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

جدول 4-4 : اطلاعات مربوط به تجربه 77

 

نگاره 1-4.  آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks) 80

نگاره 2-4.   آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 83

نگاره 3-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

نگاره 4-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

نگاره 5-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 85

نگاره 6-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

نگاره 7-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

نگاره 8-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 89

نگاره 9-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 92

نگاره 10-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

نگاره 11-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

نگاره 12-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 96

نگاره 13-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

نگاره 14-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

نگاره 16-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 5. 99

نگاره 17-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 6. 99

نگاره 18-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 7. 100

نگاره 19-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته قصد ترک سازمان. 100

نگاره20-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

نمودار 1-2 دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی. 40

نمودار 2-2 مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او. 40

نمودار 3-2 اشکال تعهد سازمانی. 52

نمودار 4-2 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی. 58

نمودار 5-2 عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی. 59

نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 65

نمودار 1-4 جنسیت پاسخ دهندگان. 74

نمودار 2-4 نمودار مربوط به رده سنی. 75

نمودار 3-4 نمودار مربوط به رده سنی. 76

نمودار 4-4 نمودار مربوط به تجربه 77

 

چکیده:

تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مسئله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند. تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی از جمله : افزایش انگیزه و کارایی ، کاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید و کاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی  داشته باشد .

با توجه به صرف هزینه و زمان زیاد جهت گزینش ،آموزش و توسعه پرسنل ، شناسایی ویژگیهای فردی تاثیر گذار بر تعهد سازمانی و تمایل به ماندن یا ترک سازمان برای مدیران ضروری به نظر می رسد .

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط  چهار ویژگی فردی شامل : سن ، سابقه ، تحصیلات و آموزش و سه بعد تعهد از دیدگاه آلن ومیر  [1] (1997) شامل عاطفی ، مستمر و هنجاری با تعهد سازمانی و در نهایت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان در اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی انجام پذیرفته است .

در این تحقیق از روش پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات لازم استفاده گردیده است همچنین برای بررسی رابطه میان متغیرها از نرم افزار SPSS و از روش رگرسیون خطی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که  دو ویژگی از ویژگهای فردی شامل میزان سن کارکنان و آموزش های مناسب و  مستمر و سه بعد از تعهد (عاطفی ، مستمر و هنجاری) تاثیر مثبت بر روی تعهد سازمانی داشته و دو ویژگی دیگر در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحصیلات و سابقه کارکنان ارتباط معنی داری با تعهد سازمانی ندارد .همچنین نتایج نشان می دهد تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان ارتباط منفی دارد

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 233 تاريخ : چهارشنبه 16 تير 1395 ساعت: 2:44
برچسب‌ها :

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA

گرایش مدیریت تکنولوژی

بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP  در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین

استاد راهنما:

دکتر جعفر باقری نژاد

استاد مشاور:

دکتر رضا سلامی

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه اکثر بنگاه های اقتصادی فناور جهت حضور در عرصه رقابت، در تلاش برای اکتساب تکنولوژی های روز دنیا هستند. با توجه به پیچیدگی های فراوان موجود در انتخاب استراتژی های مناسب تکنولوژی، دغدغه و نگرانی فراوانی برای مدیران و خبرگان بنگاه ها ایجاد شده است. با توجه به مرور ادبیات انجام شده در این پژوهش مشخص گردیده است که مدل کامل و جامعی برای انتخاب استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی که سازگار با تمامی سازمان ها باشد، وجود ندارد. لذا در این پژوهش ابتدا به بررسی استراتژی ها مختلف اکتساب تکنولوژی پرداخته شد و سپس معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی استخراج گردید. در این پژوهش سه معیار کلی برای اکتساب تکنولوژی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فنی، اقتصادی، محیطی. این معیارها اثرات خود را بر انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی از طریق زیرمعیارها(شاخص ها) که در هر کدام از آن ها وجود دارند اعمال می کنند. در مدل استفاده شده در این پژوهش در معیار اقتصادی، 4 زیرمعیار، در معیار فنی، 5 زیرمعیار و در معیار محیطی، 6 زیر معیار وجود دارد. با توجه به طبیعت مساله مشخص گردید که ساختار شبکه ای موجود در این پژوهش را می توان با استفاده از تکنیک ANP ساختاردهی نمود. مدل ارائه شده در این پژوهش در یکی از شرکت های فعال نرم افزاری در سطح کشور مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این بنگاه، استراتژی ساخت دارای بالاترین مطلوبیت برای اکتساب تکنولوژی جدید در این بنگاه است. سپس استراتژی ساخت یا خرید و در نهایت استراتژی خرید، برای این بنگاه مناسب است.

واژگان کلیدی: استراتژی اکتساب تکنولوژی، مدل مفهومی مبتنی برANP، عوامل اثرگذار در اکتساب تکنولوژی

 فهرست  مطالب

فصل اول:

1- کلیات تحقیق.. 1

1- 1 مقدمه. 2

1- 2 بیان مسأله و اهمیت آن. 2

1- 3- سوابق تحقیق.. 3

1- 4- اهداف تحقیق.. 4

1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 4

1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

1- 5- روش شناسی تحقیق.. 4

1- 5- 1- روشهای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها 6

1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 7

1- 6- الگوی مفهومی و فرضیه های تحقیق.. 8

1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 8

 فصل دوم:

2- مرور ادبیات.. 9

2- 1- مقدمه. 10

2- 2 فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی.. 10

2- 2- 1 کشف و شناسایی تکنولوژی های مرتبط.. 11

2- 2- 2- انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه 13

2- 2- 3- اکتساب تکنولوژی.. 13

2- 2- 4- فرایند بکارگیری تکنولوژی.. 14

2- 2- 5- فرایند حفاظت از تکنولوژی.. 14

2- 3- استراتژی های اکتساب تکنولوژی.. 15

2- 4- شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی.. 16

-5-2 جوانب مختلف استراتژی های اکتساب حوزه فناوری اطلاعات.. 23

2- 6- عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی.. 24

2- 7- سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 27

1-7-2 اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات.. 27

2- 7- 2- الزامات استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری.. 28

2- 7- 3- بینشی برای مجریان. 29

2- 7- 4- ریسک های برون سپاری در اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات.. 29

2- 7- 5- عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 31

2- 7- 6- قابلیت های مشتریان و تامین کنندگان. 35

2- 8- منبع یابی های مختلف: برون سپاری بیرونی، تدارک خدمات کاربردی و برون  سپاری فرایندهای کسب و کار 37

2- 8- 1- برون سپاری بیرونی.. 37

2- 8- 2- تدارک خدمات کاربردی.. 38

2- 8- 3- برون سپاری فرایندهای کسب و کار 40

2- 9- جمع بندی مرور ادبیات.. 41

2- 10- مدل مفهومی استخراج شده از مرور ادبیات.. 44

2- 11- جمع بندی.. 45

فصل سوم:

-3روش شناسی تحقیق.. 46

1-3 مقدمه. 47

3-2 روش شناسی تحقیق.. 47

3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 48

3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 49

3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 50

4-3 مراحل انجام تحقیق.. 50

5-3 نحوه گرد آوری داده ها 51

3- 6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

3- 7- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 52

3- 8- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 52

3- 8- 1- پایایی پرسشنامه. 53

3- 8- 2- روایی پرسشنامه. 54

3- 9- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) 55

3- 9- 1- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و مراحل آن. 56

3- 9- 2- ساخت مدل و تبدیل مساله/موضوع به یک ساختار شبکه ای.. 57

3- 9- 3- تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت.. 58

3- 9- 4- تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد. 58

3- 9- 5- انتخاب گزینه برتر. 60

3- 10- مدل سازی مساله این پژوهش… 60

3- 11- اعتبارسنجی مدل. 65

3- 12- جمع بندی.. 65

فصل چهارم:

-4تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

1-4 مقدمه. 67

4- 2- معرفی شرکت برید سامانه نوین و تعریف صورت مساله. 67

4- 3- تبیین مدل/الگوی انتخاب(تعیین الویت) استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی برای شرکت برید سامانه نوین( ساخت مدل و تبدیل مساله به ساختار شبکه ای) 69

4- 4- انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی.. 87

4- 5- آمار توصیفی.. 89

4- 6- جمع بندی.. 91

فصل پنجم:

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

5- 1- مقدمه. 93

5- 2- سوالات تحقیق.. 94

5- 3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 99

5- 4- تفاسیر و پیشنهادات.. 100

5- 5- پیشنهادات پژوهشی.. 101

5- 6- محدودیتهای پژوهش… 101

5- 7- ویژگی پژوهش… 102

5- 8- جمع بندی.. 103

فهرست اشکال

شکل 1-1- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………  5
شکل 2-1- فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی……………………………………………………………………………….  11
شکل 2-2 طبقه های اصلی عوامل تعیین کننده در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………..  36
شکل 2-3 ارتباطات متمم و دوجانبه در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………………………….. 36
شکل 2-4- مدل مفهومی اکتساب تکنولوژی پیشنهادی……………………………………………………………………….  44
شکل 3-1- ساختار گزارش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………  50
شکل 3-2- تفاوت ساختاری بین یک سلسله مراتب و شبکه…………………………………………………………………  57
شکل 3-3- ساختار سلسله مراتبی (a) و شبکه ای (b)…………………………………………………………………………  59
شکل3-4- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………… 64
شکل 4-1- مدل کلی تکمیل شده ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی…………………………………………..  71
شکل 4-2-ارتباط و وابستگی بین معیارها و زیرمعیارها در مدل……………………………………………………………  74
شکل 4-3- ساختار سوپرماتریس اولیه(غیرمورون)………………………………………………………………………………… 74
شکل 5-1- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………. 105

 

فهرست جداول

جدول 2-1- ماتریس تکنولوژی های مرتبط بنگاه که شناسایی شده اند………………………………………………  12
جدول 2-2- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (1)………………………………………………………………………  18
جدول 2-3- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (2)………………………………………………………………………  19
جدول 2-4- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی(3)………………………………………………………………………..  21
جدول 2-5- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (4)………………………………………………………………………  21
جدول 2-6- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (5)………………………………………………………………………  22
جدول 2-7- موضوعات مرتبط با استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات…………… 24
جدول2-8- انگیزه های برون سپاری……………………………………………………………………………………………………… 28
جدول 2-9- ریسک های متداول در برون سپاری فناوری اطلاعات……………………………………………………… 31
جدول 2-10- قابلیت های مشتریان و تامین کننده……………………………………………………………………………… 37
جدول 2-11- امیخته قابلیت های مکمل……………………………………………………………………………………………….  38
جدول 2-12- مروری بر مولفه های اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………  41
جدول3-1 حجم جامعه و تعداد خبرگان در هر یک از رده ها……………………………………………………………….  49
جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….  52
جدول 3-3- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………  53
جدول 3-4-میزان تکرار مولفه های تاثیرگذار در بررسی های انجام شده……………………………………………..  61
جدول 3-5- خطوط راهنمای کلی برای مقایسه حالت های مختلف اکتساب تکنولوژی………………………  63
جدول 4-1- مقایسه دودویی معیارهای اصلی…………………………………………………………………………………………  72
جدول 4-2- مقایسه دودویی معیارهای اصلی با کنترل زیرمعیار اقتصادی……………………………………………  73
جدول 4-3- مقایسه دودویی زیرمعیارهای مربوط به اقتصادی………………………………………………………………  75
جدول4-4- تعریف اختصارات زیرمعیارها………………………………………………………………………………………………..  76
جدول 4-5- وابستگی های درونی زیرمعیارها به یکدیگر……………………………………………………………………….  77
جدول 4-6- مقایسه دودویی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار عام بودن تکنولوژی……..  78
جدول 4-7-ماتریس W33 ………………………………………………………………………………………………………………………  79
جدول 4-8- ماتریس ارزیابی روش مناسب استراتژی اکتساب تکنولوژی شرکت برید سامانه نوین  80
جدول 4-9- مقایسه دودویی ارجحیت گزینه ها در ارتباط با زیرمعیار هزینه تکنولوژی………………………  81
جدول 4-10- مقایسه دودویی خوشه ها………………………………………………………………………………………………… 82
جدول 4-11- ماتریس خوشه ای اولیه……………………………………………………………………………………………………  82
جدول 4-12- سوپرماتریس ناموزون……………………………………………………………………………………………………….  84
جدول 4-13- سوپر ماتریس موزون………………………………………………………………………………………………………..  85
جدول 4-14- سوپرماتریس حد………………………………………………………………………………………………………………  86
جدول 4-15- محاسبه شاخص مطلوبیت (Di) استراتژی های اکتساب تکنولوژی و تعیین رتبه آن……  88
جدول 4-16- توزیع سنی پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………………………….  89
جدول 4-17- توزیع بر اساس سابقه کار پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………..  89
جدول 4-18- توزیع بر اساس میزان تحصیلات پاسخ­دهندگان……………………………………………………………..  90
جدول 4-19- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………  90
جدول 5-1- درجه بندی معیارهای اثرگذار در اکتساب تکنولوژی………………………………………………………..  95
جدول 5-2- معیارها و زیرمعیارهای موثر بر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………….  96
جدول 5-3- اختصارات معیارهای اثرگذاردر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………….  97
جدول 5-4- وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر……………………………………………………………………………….  98
جدول 5-5- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی………………………………………………………..  99
جدول 5-6- معیارها و زیرمعیارهای اصلی موثر بر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………..  103
جدول 5-7- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 245 تاريخ : چهارشنبه 16 تير 1395 ساعت: 2:41
برچسب‌ها :

دانشگاه آزاد اسلامی 

  واحد رشت

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   

گرایش  تحول

عنوان:

بررسی پذیرش تغییرات سازمانی در کارمندان شرکت نورد فولاد گیلان

استاد راهنما:

 دکتر بیژن شفیعی  

نیمسال تحصیلی

93 – 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول :  کلیات تحقیق
عنوان صفحه
چکیده 1
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت موضوع 5
1-4- هدف تحقیق 6
1-5- چارچوب نظری تحقیق 6
1-6- فرضیه‌ها 7
1-7- تعریف واژه های مورد استفاده در تحقیق 7
1-8- قلمرو تحقیق 8
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- تغییر سازمانی  مفاهیم و تعاریف 10
2-3- انواع تغییر 14
2-4- مدل های تغییر 16
2-4-1- مدل سه مرحله ای کرت لوین 16
2-4-2- مدل سیستمی تغییر 16
2-4-3- مدل هفت مرحله ای تغییر 17
2-4-4- بیر ( 1990 ) 17
2-4-5- ثرلی ( 1979 ) 18
2-4-6- مدل فرآیند گسترش یافته 19
2-5- ابعاد تغییر سازمانی 19
2-6- مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی 21
2-7- مدیریت تغییر سازمانی 24
2-7-1- مدل های مدیریت تغییر سازمانی 26
2-7-2- نتایج فعالیت های مدیریت تغییر 32
2-8- تعاملات اجتماعی و مقاومت در برابر تغییر 33
2-9- ارتباطات سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر 34
2-10- نقش آموزش در تغییر سازمانی 43
2-11- نقش مشارکت کارکنان در تغییر سازمانی 46
2-12- تعهد سازمانی 50
2-12-1- ابعاد تعهد سازمانی 52
2-13- دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی 55
2-13-1- مدل می یر و آلن 55
2-13-2-  مدل مایر و شورمن 56
2-13-3- مدل  جاروس و همکاران 56
2-14- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 56
2-15- پیشینه تحقیق 64
2-15-1- تحقیقات داخلی 64
2-15-2- تحقیقات خارجی 66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 – مقدمه 70
3-2 – روش تحقیق 70
3-3 – جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 70
3-4- روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 71
3-5 – پایایی پرسشنامه ها 72
3-6 – روایی  پرسشنامه 73
3-7-  روش  تجزیه و تحلیل داده ها 73
 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4 – 1 – مقدمه 75
4 – 2 – آمار توصیفی 75
4 – 2 – 1 -تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 75
4 – 2 – 2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 80
4 – 3- آمار استنباطی (تحلیل فرضیه های تحقیق ) 81
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها  
5 – 1-  مقدمه 85
5 – 2-  بحث و نتیجه گیری 85
5 – 2 – 1- نتایج بخش آمار توصیفی 86
5 – 2 – 2 -نتایج بخش آمار استنباطی 86
5 – 3- پیشنهادات کاربردی تحقیق 89
5 – 4 -پیشنهادات بمنظور تحقیقات آتی 90
5 – 5 – محدودیت های تحقیق 90
فهرست منابع 92
ضمیمه 96
 
 
فهرست جداول
جدول 2 – 1 – دلایل و استراتژی های مقاومت در برابر تغییر 23
جدول 3-1- توزیع سوالات پرسشنامه 71
جدول 3-2- آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه 72
جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان 76
جدول 4-2- سن پاسخ دهندگان 77
جدول 4-3- تحصیلات پاسخ دهندگان 78
جدول 4-3- سابقه خدمت پاسخ دهندگان 79
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 80
جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف- اسمرینف 80
جدول 4-7- ضرایب تاثیر رگرسیونی 81
جدول 4-8- آماره های برازش مدل 81
جدول 4-9- ضرایب تاثیر رگرسیونی 83
جدول 4-10- ضرایب تاثیر رگرسیونی 83
 
 
فهرست نمودار ها
نمودار2-1 – اجزای اصلی مدل سیستمی 16
نمودار2-2 – مدل هفت مرحله ای تغییر 17
نمودار 2-3  –  مدل سه بخشی تعهد سازمانی (آلن و می‌یر 1993) 54
نمودار 2-4 – عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی (استیرز و همکاران 1978) 60
نمودار 2-5  – پیش شرطهای تعهد سازمانی (مودی و همکاران 1982) 61
نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت پاسخ دهندگان 76
نمودار 4-2- نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان 77
نمودار 4-3- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان 78
نمودار 4-4- نمودار ستونی سابقه خدمت پاسخ دهندگان 79

 

چکیده

زمینه و هدف : کارکنان بعنوان منبع بالقوه ی مقاومت در برابر تغییر شناخته شده اند (اُکوموس و همینگتون ، 1998) ، با تغییر تجارب یک سازمان ، اعضای آن تفاسیر و انتظارات گوناگونی برای آن تغییرات را دارند. درک شناختی از نوع تغییر توسط یک نقشه ذهنی هدایت می شود که ویژگیهای تغییر و رابطه های بین رویدادهای مختلف را نشان می دهد. به این نقشه ی ذهنی اصطلاحاً   نمودار تغییر نیز اطلاق می گردد (لاو و وودمن ، 1995).از اینرو با این مطالعه به ارزیابی استنباط های تغییرات سازمانی ادراک شده کارکنان خط مقدم صنعت فولاد در شرکت نورد فولاد استان گیلان می پردازیم.

روش برسی : این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی  بوده که در سال 1393 روی گروه نمونه از 150 نفر از پرسنل شرکت نورد فولاد استان گیلان انجام پذیرفته است. در تحقیق حاضر از هر دو نوع روش گردآوری داده‌ها (مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی ) استفاده شده است  فرضیه های تحقیق در این بخش با استفاده ار آزمون رگرسیون مورد سنجش قرار گرفتند. دراین تحقیق نیز به منظورتعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده ازاین پرسشنامه ها و به کمک نرم افزارآماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزارمحاسبه شد.

یافته ها : نتایج تائید می کنند که 5 بُعد نمودار تغییر سازمانی در محیط صنعتی شرکت فولاد کاربرد پذیر هستند. بعلاوه ، صرفاً اجتماع (نه مشارکت و آموزش) تاثیر قوی بر تغییر سازمانی دارد. در عوض ، خود ماهیت تغییرات سازمانی به شکل معناداری به نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی و تعهد سازمانی مربوط هستند

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 240 تاريخ : چهارشنبه 16 تير 1395 ساعت: 2:37
برچسب‌ها :

دانشگاه چالوس

دانشکده مدیریت و حسابداری

عنوان پایان‌نامه:

بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ایران «منطقه 9»)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 1

1-1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2: تشریح و بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3: هدف اصلی از انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-1: اهداف فرعی از انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5

1-4: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5

1-5: چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………. 7

1-6: مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7: تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………. 12

1-7-1: تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 12

1-7-2: تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………… 13

1-8: قلمرو تحقیق (زمان، مکان، موضوع) ……………………………………………………………………………… 14

1-9: محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

1-10: خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 16

 بخش اول: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-1: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 18                 

2-1-2: مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………… 18

2-1-3: تعاریف رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………… 19

2-1-4: سیر تکوین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………….. 21

2-1-5: دیدگاه های صاحبنظران در خصوص مفهوم رفتار شهروندی سازمانی …………………………… 22

2-1-5-1: دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………… 23

2-1-5-2: دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………. 23

2-1-5-3: دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………… 23

2-1-5-4: دیدگاه اورگان در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………… 24

2-1-5-5: دیدگاه گراهام در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………… 26

2-1-5-6: دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………. 27

2-1-6: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………. 28

2-1-7: رفتار درون نقش و فرانقش …………………………………………………………………………………….. 30

2-1-8: پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………… 31

2-1-9: رفتار شهروندی سازمانی و همبسته های آن در سازمان ………………………………………………. 33

2-1-10: تعریف فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………. 33

2-1-11: مفهوم فرهنگ سازمانی و اهمیت مطالعه آن …………………………………………………………….. 34

2-1-12: سیر تکوین مفهوم فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………… 35

2-1-13: نقش ها، ویژگی ها و اجزا فرهنگ سازمانی …………………………………………………………….. 36

2-1-14: فرهنگ ملی ………………………………………………………………………………………………………… 39

2-1-15: مطالعات هافستد (ابعاد فرهنگ های ملی) ………………………………………………………………. 40

2-1-15-1: فاصله قدرت ………………………………………………………………………………………………….. 41

2-1-15-2: ابهام گریزی …………………………………………………………………………………………………… 42

2-1-15-3: فردگرائی- جمع گرائی ……………………………………………………………………………………. 44

2-1-15-4: زن گونگی- مردگونگی …………………………………………………………………………………… 45

2-1-16: اثرگذاری فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………… 46

2-1-17: فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. 47

2-1-18: مفهوم و تعاریف تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………. 48

2-1-19: اهمیت تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………….. 48

2-1-20: انواع تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….. 49

2-1-20-1: مدل پورتر و همکاران …………………………………………………………………………………….. 49

2-1-20-2: مدل میر و آلن ……………………………………………………………………………………………….. 50

2-1-20-3: مدل مایر و شورمن …………………………………………………………………………………………. 50

2-1-21: عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………… 50

2-1-22: راهکارهای افزایش تعهد سازمانی …………………………………………………………………………. 52

2-1-23: تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………. 52

2-1-24: خلاصه بخش اول ………………………………………………………………………………………………. 53

بخش دوم: مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………….. 54

2-2: پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………… 55

2-2-1: پیشینه تحقیقات رابطه بین تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………. 55

2-2-1-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 55

2-2-1-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-2: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فاصله قدرت و تعهد سازمانی ………………………………………… 56

2-2-2-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 56

2-2-2-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 57

2-2-3:پشینه تحقیقات ارتباط بین جمع گرائی- فردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………… 58

2-2-3-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-3-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 59

2-2-4: پیشینه تحقیقات ارتباط بین مردگرائی- زن گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………. 60

2-2-4-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-4-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 60

2-2-5: پیشینه تحقیقات ارتباط بین ابهام گریزی و تعهد سازمانی ………………………………………….. 61

2-2-5-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61

2-2-5-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 61

2-2-6: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فرهنگ سازمانی با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………….. 61

2-2-6-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61

2-2-6-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 62

فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………… 69

3-1: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-2: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 70

3-3: جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 71

3-4: حجم نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………. 71

3-4-1: روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………… 72

3-5: ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 72

3-6: روائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-7: پایائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-8: روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. 74

3-9: خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………… 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………. 80

4-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-2: روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………. 81

4-3: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 81

4-3-1: تحلیل مدل مفهومی توسط مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………… 82

4-3-2: خروجی نرم افزار لیزرل ……………………………………………………………………………………….. 82

4-3-3: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………………. 83

4-4: آزمون پایائی ابزار (آلفای کرونباخ) ……………………………………………………………………………. 85

4-5: آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 85

4-5-1: فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………. 86

4-5-2: فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………. 87

4-5-3: فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………… 89

4-5-4: فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………… 90

4-5-5: فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………….. 92

4-6: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 93

فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………. 95

5-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 96

5-2: مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی اجرای تحقیق ……………………………………………. 96

5-3: یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 96

5-3-1: نتایج آزمون ها ……………………………………………………………………………………………………. 96

5-3-1-1: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………….. 97

5-3-1-2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………. 97

5-3-1-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیات ………………………………………………………………. 97

5-3-1-3-1: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه اول ……………………………………………………….. 97

5-3-1-3-2: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه دوم ……………………………………………………….. 97

5-3-1-3-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه سوم ………………………………………………………. 98

5-3-1-3-4: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه چهارم ……………………………………………………. 98

5-3-1-3-5: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه پنجم ……………………………………………………… 98

5-4: بحث و مقایسه ……………………………………………………………………………………………………….. 99

5-4-1: شباهت ها ………………………………………………………………………………………………………….. 101

5-4-2: تفاوت ها …………………………………………………………………………………………………………… 101

5-5: پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه ……………………………………………………………………. 101

5-5-1: پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق …………………………………………………………………….. 101

5-5-2: سایر پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………….. 103

5-6: پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………… 104

5-7: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 105

 

منابع و مأخذ

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… 107

 

ضمائم

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 113

خروجی نرم افزارهای SPSS وLisrel  ………………………………………………………………………….. 120

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1: تفاوت های مهم میان جوامع با فاصله قدرت زیاد و کم ……………………………………… 42

جدول 2-2: تفاوت های مهم جوامع ابهام گریزی قوی و ضعیف ………………………………………….. 43

جدول 2-3: تفاوت های مهم در جوامع جمع گرا و فردگرا ………………………………………………….. 45

جدول 2-4: تفاوت های مهم جوامع مردگرا و زن گرا …………………………………………………………. 46

جدول 2-5: تحقیقات مشابه و نتایج آنها ……………………………………………………………………………. 63

جدول 3-1: نحوه طبقه بندی جامعه آماری ………………………………………………………………………… 72

جدول 3-2: نحوه طبقه بندی نمونه آماری …………………………………………………………………………. 72

جدول 3-3: آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیقات مشابه …………………………………………… 75

جدول 3-4: کثرت استفاده از آزمون های آماری در تحقیقات مشابه ……………………………………… 78

جدول 4-1: معادل انگلیسی، نام و نام اختصاری در نرم افزار لیزرل برای هر متغیر …………………. 82

جدول 4-2: نتایج اجرای مدل در بین متغیرهای پژوهش …………………………………………………….. 83

جدول 4-3: برآورد ضرایب اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها ……………………………………. 84

جدول 4-4: جدول مربوط به آزمون آلفای کرونباخ ……………………………………………………………. 85

جدول 4-5: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر تعهد بر رفتار شهروندی سازمانی .. 86

جدول 4-6: ضریب رگرسیونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …………………………….. 86

جدول 4-7: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی …… 88

جدول 4-8: ضریب رگرسیونی فاصله قدرت و تعهد سازمانی …………………………………………….. 88

جدول 4-9: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر جمع گرائی بر رفتار شهروندی ….. 89

جدول 4-10: ضریب رگرسیونی جمع گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………… 89

جدول 4-11: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر مردگرائی بر رفتار شهروندی …… 91

جدول 4-12: ضریب رگرسیونی مردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………… 91

جدول 4-13: : مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی .. 92

جدول 4-14: ضریب رگرسیونی ابهام گریزی بر تعهد سازمانی …………………………………………… 93

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 12

شکل 2-1: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اسمیت و همکاران ……………………………………. 24

شکل 2-2: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان …………………………………………………….. 25

شکل 2-3: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی به زعم گراهام ……………………………………………………. 26

شکل 2-4: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید پودساکف و همکاران ………………………………… 28

شکل 2-5: ویژگی های ده گانه فرهنگ سازمانی از دید رابینز ……………………………………………… 37

شکل 4-1: مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………….. 81

شکل 4-2: خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل در حالت استاندارد .. 82

شکل 4-3: خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل در حالت معناداری .. 83

شکل 4-4: تأثیر رگرسیونی متغیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی …………………………. 87

شکل 4-5: تأثیر رگرسیونی متغیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی …………………………………………. 88

شکل 4-6: تأثیر رگرسیونی متغیر جمع گرائی بر رفتار شهروندی سازمانی ……………………………. 90

شکل 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر مردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی ……………………………….. 92

شکل 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی …………………………………………… 93

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه:

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان بیش از پیش آشکار نموده است. این کارکنان بی تردید وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیر اثربخش هستند (رامین مهر و همکاران، 1388). مطالعه رفتار کارکنان در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است. مباحثی همچون ادراک، انگیزش، نگرش های شغلی، فرهنگ، جوسازمانی و… از جمله مواردی هستند که به بررسی بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازد، اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده، رفتار شهروندی سازمانی[1] (OCB) است (امینی و همکاران، 1386).

پژوهشگران سازمانی به تلاش هایی که فراتر از وظایف تعریف شده کارکنان باشد، رفتار شهروندی سازمانی می گویند. اهمیت اینگونه رفتارها به حدی است که برخی از محققان این حیطه را بر آن داشته تا بدنبال شناخت محرک های آن باشند ( علیزاده و همکاران، 1388، 28). در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت، سبک رهبری و…، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسایی شده اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 269 تاريخ : چهارشنبه 16 تير 1395 ساعت: 2:33
برچسب‌ها :

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته :

مدیریت صنعتی گرایش تولید

عنوان:

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور

استاد راهنما:

دکتر اکبر عالم تبریز

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: 2

1ـ 1 مقدمه: 3

1-2- بیان مساله: 4

1ـ 3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق: 5

1ـ 4: اهداف پژوهش: 6

1-4-1 هدف اصلی: 6

1-4-2: اهداف فرعی: 6

1-5- فرضیه های تحقیق: 6

1-5-1 فرضیه اصلی: 6

1-5-2: فرضیه های فرعی: 6

1-6- تعاریف عملیاتی و مفهومی تحقیق: 7

1-6-1  استراتژی انسان محور: 7

1-6-2  استراتژی سیستم محور: 7

1-6-3  استراتژی پویا: 7

1-6-4  کیفیت محصول: 7

فصل دوم: 8

مقدمه: 9

بخش اول: دانش و مدیریت دانش.. 10

2-1-1- مفهوم دانش… 10

2-1-2- دانش سازمانی و انواع آن. 10

2-1-3- ویژگیهای دانش سازمانی.. 12

2-1-4- مدیریت دانش… 13

2-1-5-تعاریف مدیریت دانش… 14

2-1-6-اهمیت مدیریت دانش… 14

2-1-7- ابزارهای مدیریت دانش.. 15

2-1-8-عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش… 16

بخش دوم: استراتژیهای مدیریت دانش.. 17

2-2-1- استراتژی های مدیریت دانش… 17

2-2-2- الگوهای استراتژی مدیریت دانش… 18

2-2-2-1-استراتژی های مدیریت دانش نوناکا و تاکاشی (1995 میلادی) 19

2-2-2-2-مطالعات هانسن و همکاران   (1999 میلادی) 21

2-2-2-3- مطالعات بات  (2002 میلادی) 21

2-2-3- استراتژی های مدیریت دانش و سازمان. 24

2-2-4- عوامل تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش… 26

2-4-2-1استراتژی های انسان محور. 28

2-4-2-2- استراتژی های سیستم محور. 28

2-4-2-3-استراتژی های پویا. 28

2-2-5- مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور. 29

بخش سوم: کیفیت محصولات.. 31

-1-3-2کیفیت.. 31

3-2-2 کیفیت ادراک شده. 31

3-23 مفهوم جدید کیفیت.. 32

3-25 اهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان. 32

2-4 پیشینه پژوهش.. 34

2-4-1 پیشینه خارجی.. 34

2-4-2 پیشینه داخلی.. 35

فصل سوم: 37

مقدمه. 38

3-1) روش تحقیق. 38

3-3-1- طبقه بندی بر اساس هدف.. 38

3-3-2- طبقه بندی بر اساس روش… 39

3-2) روش و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات.. 40

3-2-1) پرسشنامه. 40

3-3) روایی و پایایی پرسشنامه. 41

3-3-1) روایی پرسشنامه. 41

3-3-2) پایایی پرسشنامه. 41

3-4) جامعه و نمونه آماری. 43

3-5)روشها و تکنیکهای تحلیل آماری. 44

3-5-1) آزمون کولموگروف – اسمیرنف… 44

3-5-3) ضریب همبستگی و مدل رگرسیون. 44

فصل چهارم: 46

4-1) آمار توصیفی. 47

4-1-1) توصیف اعضای نمونه براساس جنسیت ، سطح تحصیلات و  سابقه شغلی.. 47

4-1-2) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای کمی تحقیق.. 48

4-2) آمار استنباطی. 48

4-2-1) ضرایب همبستگی.. 49

4-2-2) آزمون فرضیه اصلی.. 50

4-2-3) آزمون فرضیه های فرعی.. 53

فصل پنجم: 55

مقدمه: 56

5 ـ 1 بحث و نتیجه گیری: 57

5-1-1بحث و نتیجه گیری از فرضیه نخست: 57

5-1-2 پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیه نخست: 58

5-1-3 بحث و نتیجه گیری از فرضیه دوم: 58

5-1-4 پشنهادات کاربردی بر اساس فرضیه دوم: 59

5-1-5بحث و نتیجه گیری از فرضیه سوم: 59

5-1-6پشنهادات کاربردی بر اساس فرضیه سوم: 60

5-1-7 بحث و نتیجه گیری از فرضیه اصلی: 60

5 ـ 2 ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 62

5 ـ 3 ـ محدودیت های تحقیق: 63

فهرست منابع فارسی و انگلیسی: 64

پیوست ها و ضمائم: 69

خروجیهای نرم افزار: 71

Abstract: 75

چکیده:

در عصر دانش، عدم استفاده از مزایای دانش می­تواند تاثیرات منفی بر روی عملکرد و نوآوری سازمان­های امروزی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات در شرکت­های دانایی محور می­باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع روش و ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارکنان شرکت‎های مستقر در پارک‎ علم و فن‎آوری دانشگاه‎های تهران می­باشد. برای جمع آوری داده­ها، محقق از پرسشنامه استاندارد که روایی آن مورد تایید استاد راهنما و خبرگان بوده است و همچنین پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ مورد تایید واقع شده است، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده محقق از نرم افزار SPSS استفاده کرده است. نتایج گویای این است که استراتژی­های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات تاثیر گذار است. در انتها پیشنهاد می­شود که مدیران شرکت­های دانایی محور، بسته به سطح توانمندی کارکنان خود از این استراتژی­ها برای بهبود عملکرد خود استفاده نمایند.

کلمات کلیدی: استراتژیهای­ انسان محور، استراتژی­های سیستم محور، استراتژیهای پویا، کیفیت محصول

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 237 تاريخ : سه شنبه 15 تير 1395 ساعت: 18:50
برچسب‌ها :

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات شاهرود

دانشکده پردیس علوم وتحقیقات شاهرود ، گروه مدیریت

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت (M.A)

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش
(منطقه بهرگان)

استاد راهنما:

دکتر سعید آیباغی اصفهانی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 3

1-2-  بیان مسئله……………………………………………………………………………. 5

1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………… 7

1-3-1 سوالات اصلی……………………………………………………………………….. 7

1-3-2 سوالات فرعی……………………………………………………………………….. 8

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………….. 8

1-5-  اهداف تحقیق. 10

1-5-1 اهداف کلی. 10

1-5-2 اهداف خاص و کاربردی. 10

1-6- فرضیات تحقیق. 10

1-6-1 فرضیات اصلی. 10

1-6-2 فرضیات فرعی. 11

1-7- حدود مطالعاتی تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1 قلمرو مکانی. 11

1-7-2 قلمرو زمانی. 11

1-8- مدل مفهومی تحقیق. 12

1-9- مدل عملیاتی تحقیق 14

1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق. 15

1-10-1 اعتیاد به کار. 15

1-10-2 لذت از کار. 15

1-10-3 تمایل درونی به کار. 15

1-10-4 عجین شدن با کار. 15

1-10-5 بهداشت شغلی. 16

1-10-6 اعلائم اضطرابی و اختلال خواب.. 16

1-10-7 کارکرد اجتماعی…………………………………………………………………… 16

1-10-8 علائم افسردگی…………………………………………………………………….. 16

1-10-9 کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………… 16

1-10-10 توسعه قابلیت های انسانی……………………………………………………….. 17

1-10-11 پرداخت منصفانه و کافی………………………………………………………… 17

1-10-12 شرایط کاری ایمن و سالم………………………………………………………… 17

1-10-13 امکان رشد و امنیت مداوم……………………………………………………….. 18

1-10-14 اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون……………………………………………………. 18

1-10-15 ائتلافات اجتماعی در سازمان کاری……………………………………………… 18

1-10-16 نقش متعادل کار………………………………………………………………….. 18

1-10-17 کار معتبر و سودمند اجتماعی……………………………………………………. 19

1-10-18 سکوی سروش…………………………………………………………………………..        19

1-11- متغیر های پژوهش………………………………………………………………….. 19

1-12- ساختار پایان نامه……………………………………………………………………. 20

فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 22

2-2- بخش اول: اعتیاد به کار. 23

2-2-1مقدمه…………………………………………………………………………………. 23

2-2-2 تعریف اعتیاد به کار. 24

2-2-3 اهمیت اعتیاد به کار ………………………………………………………………… 26

2-2-4 انواع رویکرد به اعتیاد به کار. 27

2-2-5 تفاوت افراد معتاد به کار و افراد پر کار. 28

2-2-6 ویژگی مشترک افراد معتاد به کار. 31

2-2-7 انواع اعتیاد به کار 32

2-2-8 علائم افراد معتاد به کار. 33

2-2-9 شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد به کار 34

2-2-10 اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت…………………………………………………….. 34

2-2-11 روش های کاهش و درمان اعتیاد به کار………………………………………….. 36

2-3-  بخش دوم: بهداشت شغلی. 37

2-3-1 مقدمه 37

2-3-2 اهمیت بهداشت شغلی(حرفه ای) 38

2-3-3 تاریخچه بهداشت شغلی(حرفه ای) 40

2-3-4 خلاصه ای از وقایع نگاری سلامت شغلی در گذر تاریخ…………………………… 40

2-3-5  تعریف بهداشت شغلی(حرفه ای) 41

2-4-  بخش سوم: کیفیت زندگی کاری. 42

2-4-1 مقدمه 42

2-4-2 تاریخچه کیفیت زندگی کاری. 44

2-4-3 تعریف کیفیت زندگی کاری. 45

2-4-4 اهمیت کیفیت زندگی کاری. 49

2-4-5 روند تغییر توقعات سازمان‌ها و کارکنان و کیفیت زندگی کاری……………………. 51

2-4-6 شاخص های کیفیت زندگی کاری……………………………………………………. 51

2-4-7 اهداف کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………. 54

2-4-8 مدیریت و کیفیت زندگی کاری. 54

2-4-9 ویژگی های کیفیت زندگی کاری. 55

2-4-10 نظریات کیفیت زندگی کاری. 56

2-4-11 برنامه هایی برای بهبود کیفیت زندگی کاری. 60

2-4-12 محدودیت های برنامه های کیفیت زندگی کار…………………………………………………………………………………….. 60

2-4-13 تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری. 61

2-5- بخش چهارم: شرکت نفت فلات قاره ایران. 62

2-5-1  تاریخچه شرکت نفت فلات قاره ایران. 62

2-5-2 حوزه اصلی فعالیت شرکت  نفت فلات قاره ایران.. 63

2-5-3  اهداف و خط مشی های شرکت نفت فلات قاره ایران. 63

2-5-4 منطقه بهرگان. 64

2-5-5 سکوی سروش، سکوی آرامش.. 66

2-6- بخش پنجم: پیشینه تحقیق. 68

2-6-1 تحقیقات داخل. 68

2-6-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….. 71

2-7- بخش ششم: ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 74

2-7-1 ارائه مدل اسپنس و رابینز. 74

2-7-2 ارائه مدل ریچارد والتون. 75

2-7-3 ارائه مدل گلدبرگ و هیلر…………………………………………………………… 76

2-7-4 ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 77

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه 79

3-2- روش تحقیق. 79

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………… 80

3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 80

3-5 ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات.. 82

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای. 82

3-5-2 استفاده از پرسشنامه…………………………………………………………………. 82

3-5-2-1 پرسشنامه و اجزای آن. 83

3-6- بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش.. 85

3-6-1 روایی پرسشنامه 85

3-6-2 پایایی پرسشنامه 86

3-7- روش ها و فنون تجزیه و تحلیل  آماری مورد استفاده 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 90

4-2- آمار توصیفی. 90

4-2-1 جنسیت.. 91

4-2-2 سن…………………………………………………………………………………… 91

4-2-3 سطح تحصیلات.. 93

4-2-4 سابقه خدمت.. 94

4-2-5 حوزه فعالیت شغلی. 94

4-3- آمار استنباطی. 96

4-3-1 آزمون بررسی نرمال بودن متغیر ها 96

4-3-2 آمازمون تحلیل واریانس مانوا………………………………………………………. 98

4-3-2-1 آزمون مانوا پرسشنامه اعتیاد به کار……………………………………………… 98

4-3-2-2 آزمون مانوا پرسشنامه کیفیت زندگی کاری………………………………………. 98

4-3-3 آزمون فرضیه های پژوهش.. 99

4-3-3-1 آزمون فرضیه های اصلی. 99

4-3-3-1-1 اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………… 99

4-3-3-2 آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………………… 104

4-3-3-2-1 اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………….. 104

4-3-3-2-2 دومین فرضیه فرعی پژوهش.. 105

4-3-3-2-3 سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………. 106

4-3-3-2-4 چهارمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………. 108

4-3-3-2-5 پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………… 109

4-3-3-2-6 ششمین فرضیه فرعی پژوهش.. 111

4-3-3-1-3 سومین فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………. 102

4-3-3-1-2 دومین فرضیه اصلی پژوهش 101

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………….. 114

5-2 یافته های آماری تحقیق………………………………………………………………… 116

5-3 بحث و نتیجه گیری(تحلیل یافته ها)……………………………………………………. 116

5-4 پیشنهادها……………………………………………………………………………….. 120

5-5- پیشنهاد ها جهت محققان آینده…………………………………………………………. 121

5-6- محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………. 122

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………… 123

فهرست جداول

جدول 1-1-  ساختار پایان نامه……………………………………………………………. 20

جدول 2-1-  بررسی تفاوت های افراد معتاد به کار و افراد پر کار……………………… 30

جدول 2-2-  ویژگی مشترک افراد معتاد به کار…………………………………………. 31

جدول 2-3-  انواع اعتیاد به کار………………………………………………………….. 32

جدول 2-4-  علائم افراد معتاد به کار…………………………………………………….. 33

جدول 2-5-  اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت……………………………………………… 35

جدول 2-6- حوزه‌های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی کاری…………………….. 48

جدول 2-7- مقایسه تغییر توقعات سازمان‌ها وکارکنان بعد از جنگ جهانی دوم…………. 51

جدول 2-8- رابطه بین مؤلفه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون……52

جدول 2-9- نظریات کیفیت زندگی کاری………………………………………………… 56

جدول 2-10- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………..60

جدول 2-11- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………… 68

جدول 2-12- پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………. 71

جدول 3-1- طیف لیکرت…………………………………………………………………. 84

جدول 3-2- ارتباط گویه ها با متغیرها……………………………………………………. 84

جدول 3-3- ضرایب آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق…………………………………… 86

جدول 3-4- ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه……………………………………… 87

جدول 4-1- توزیع فراوانی کارکنان براساس جنسیت……………………………………. 91

جدول 4-2- توزیع فراوانی کارکنان براساس سن………………………………………… 92

جدول 4-3- توزیع فراوانی کارکنان براساس سطح تحصیلات…………………………… 93

جدول 4-4- توزیع فراوانی کارکنان براساس سابقه خدمت………………………………. 94

جدول 4-5- توزیع فراوانی کارکنان براساس حوزه فعالیت شغلی……………………….. 95

جدول 4-6- بررسی نرمال بودن متغیر های تحقیق………………………………………………………………96

جدول 4-7- بررسی نرمال بودن ابعاد تحقیق…………………………………………………………………….97

جدول 4-8- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه اعتیاد به کار…………………………………………….98

جدول 4-9- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری…………………………………99

جدول 4-10- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه اصلی پژوهش……………… 100

جدول 4-11- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در اولین فرضیه اصلی پژوهش….        100

جدول 4-12- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..100

جدول 4-13- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه اصلی پژوهش……………..101

جدول 4-14- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در دومین فرضیه اصلی پژوهش..102

جدول 4-15- ضرائب رگرسیون دردومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..102

جدول 4-16- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه اصلی پژوهش…………….103

جدول 4-17 بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در سومین فرضیه اصلی پژوهش…103

جدول 4-18- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………103

جدول 4-19 بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه فرعی پژوهش……. 104

جدول 4-20- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در اولین فرضیه فرعی پژوهش………. 105

جدول 4-21- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………. 105

جدول 4-22- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه فرعی پژوهش….. 106

جدول  4-23- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در دومین فرضیه فرعی پژوهش…….. 106

جدول 4-24- ضرائب رگرسیون در دومین فرضیه فرعی پژوهش……………………… 106

جدول 4-25- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…. 107

جدول 4-26- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…….. 107

جدول 4-27- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 108

جدول 4-28- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها درچهارمین فرضیه فرعی پژوهش… 108

جدول 4-29- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش….. 109

جدول 4-30- ضرائب رگرسیون در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش…………………… 109

جدول 4-31- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………110

جدول 4-32- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش……. 110

جدول 4-33- ضرائب رگرسیون در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 110

جدول 4-34- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…. 111

جدول 4-35- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………..111

جدول 4-36- ضرائب رگرسیون در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 111

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل اسپنس و رابینز…………………………………………………………… 12

شکل 1-2- مدل گلدبرگ و هیلر 13

شکل 1-3- مدل ریچارد والتون. 13

شکل 1-4- مدل عملیاتی پژوهش.. 14

شکل 2-1- نقش مدیریت درایجاد رابطه متقابل بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری. 61

شکل 2-2- مدل اسپنس و رابینز. 74

شکل 2-3- مدل ریچارد والتون. 75

شکل 2-4- مدل گلدبرگ و هیلر 76

شکل 2-5- مدل عملیاتی پژوهش.. 77

شکل 4-1- نمودار دایره ای ترکیب جنسیتی نمونه…………………………………………. 91

شکل 4-2- نمودار میله ای ترکیب سنی نمونه 92

شکل 4-3- نمودار میله ای فراوانی سطح تحصیلات.. 93

شکل 4-4- نمودار میله ای فراوانی سابقه خدمت 94

شکل 4-5- نمودار میله ای فراوانی حوزه فعالیت شغلی. 95

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سکوی سروش است و جامعه آماری کلیه کارکنان این سکو در نیمه دوم سال 93 می‌باشد. روش تحقیق ازجمله پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی بوده و با توجه به نحوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دسته همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد اعتیاد به کار اسپنس و رابینز، کیفیت زندگی کاری والتون و نیز پرسشنامه بهداشت شغلی گلدبرگ و هیلر می‌باشد. در این پژوهش اعتیاد به کار با هر سه بعد آن، شامل بعد عجین شدن با کار، تمایل درونی به کار و لذت از کار مورد اندازه‌گیری قرار گرفت و ارتباط و میزان تاثیر هر یک از این ابعاد با بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری و نیز ارتباط و تاثیر بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری، با استفاده از نرم‌افزار  spssو آزمون‌های همبستگی، تحلیل رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین اعتیاد به کار و بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان و نیز هر سه بعد اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری و بعد اول و سوم اعتیاد به کار و بهداشت شغلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و می‌توانند آن‌ها را پیش‌بینی نمایند. دراین‌ بین، بعد عجین شدن با کار بیشترین تاثیر را در بین سایر ابعاد اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری دارد.

واژه‌های کلیدی: اعتیاد به کار، بهداشت شغلی، کیفیت زندگی کاری، سکوی سروش

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 226 تاريخ : سه شنبه 15 تير 1395 ساعت: 18:45
برچسب‌ها :

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول                 

عنوان :

بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش

(مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

 

استاد راهنما :

دکتر فریدون عبد صبور

نیمسال اول سال تحصیلی

94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2)بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 3

1-4)اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………… 5

1-6)فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7

1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 7

1-8)قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم- ادبیات تحقیق

بخش اول: آموزش

2-1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1-2)تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3)تئوری های آموزش………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-3-1)نظریه های مکتب یادگیری رفتاری…………………………………………………………………………16

2-1-3-1-1)نظریه شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………………..17

2-1-3-1-2)نظریه شرطی سازی وسیله ای……………………………………………………………………………17

2-1-3-1-3)نظریه شرطی سازی عامل…………………………………………………………………………………17

2-1-3-2)نظریه های مکتب یادگیری شناختی……………………………………………………………………….17

2-1-3-2-1)نظریه یادگیری شناختی –اجتماعی بندورا…………………………………………………………..18

2-1-3-2-2)نظریه رشد شناختی پیاژه………………………………………………………………………………….18

2-1-4)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5)عوامل موثر بر آموزش……………………………………………………………………………………………. 26

بخش دوم: مدیریت دانش

2-2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-2)تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………..29

2-2-3)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………… 32

2-2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 34

2-2-5)عوامل موثر بر مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 36

2-2-6) معرفی پروژه مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………..  38

بخش سوم: اثربخشی سازمانی

2-3-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-3-2)تعریف اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………… 41

2-3-3)تئوری های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………….. 42

2-3-3-1)رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………….42

2-3-3-2)رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………………………….42

2-3-3-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………43

2-3-3-4)رویکرد ارزشهای رقابتی………………………………………………………………………………………..43

2-3-4)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………. 43

2-3-5)عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………… 44

2-3-6) تاریخچه شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………………………………………… 46

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-4-2)تحقیقات انجام گرفته در خارج………………………………………………………………………………… 54

2-4-3)تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-2)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

3-3) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 58

3-4)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-5)نمونه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………… 59

3-6)حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-7)روش گردآوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 61

3-8) ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………………………………………………… 61

3-9)روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. 61

3-9-1)روایی(اعتبار)………………………………………………………………………………………………………….62

3-9-2)پایایی(اعتماد)…………………………………………………………………………………………………………62

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 63

 

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66

4-2)توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………….. 67

4-3)توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 71

4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….76

4-5) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 76

4-6)بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………….78

4-7)آمار استنباطی بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر نتایج تحقیق……………………………..79

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2)توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 83

5-2-1)نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….83

5-2-2)توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..83

5-3)نتایج آزمون فرضیه ها و مدل تحقیق………………………………………………………………………… 88

5-4)مقایسه نتایج آزمون فرضیه ها با نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………….. 89

5-5)پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………… 90

5-6) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 92

5-7)پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..93

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 95

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 99

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………. 105

 

فهرست جداول:

جدول 2-1)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………… 24

جدول 2-2)عوامل موثر بر آموزش…………………………………………………………………………………. 26

جدول 2-3)انواع چرخه حیات مدیریت دانش ………………………………………………………………… 32

جدول 2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش………………………………………………………………………… 35

جدول 2-5) عوامل موثر بر مدیریت دانش………………………………………………………………………. 36

جدول 2-6)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………. 44

جدول 2-7) عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 45

جدول 3-1) تعداد پرسشنامه توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………………. 59

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سئوالات پرسشنامه…………………………….. 63

جدول 4-1)توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 67

جدول4-2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 68

جدول 4-3)توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………… 69

جدول 4-4)توصیف متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان………………………………….. 70

جدول 4-5) توصیف متغیر آموزش … …………………………………………………………………………. 71

جدول 4-6) توصیف متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 72

جدول 4-7) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………… 73

جدول 4-8)توصیف متغیر اثربخشی……………………………………………………………………………… 75

جدول 4-9)آزمون کولموگروف – اسمپرنف برای متغیر تحقیق…………………………………………76

جدول 4-10)ضریب همبستگی بین آموزش و اثربخشی سازمانی………………………………………76

جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه  بین آموزش…………………………………………..77

و اثربخشی سازمانی با توجه به فرایند مدیریت دانش

جدول 4-12) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت…………………………….78

و اثربخشی سازمانی با توجه به ابعاد فرایند مدیریت دانش

جدول 4-13) آزمون اثربخشی سازمانی با توجه به جنسیت……………………………………………….79

جدول4-14) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سن بر اثربخشی……………………………….79

جدول4-15) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین تحصیلات بر اثربخشی………………………80

جدول4-16) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سابقه و اثربخشی……………………………..80

جدول 4 –  17 ) آزمون رگرسیون بین آموزش………………………………………………………………..81

و اثربخشی سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی

جدول 5-1) توصیف معیارهای آموزش………………………………………………………………………….. 84

جدول 5-2) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………….. 84

جدول 5-3) توصیف معیار های مدیریت دانش……………………………………………………………….. 85

جدول 5-4) توصیف معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………… 87

فهرست نمودارها:

نمودار4-1) نمودار میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………. 67

نمودار4-2) نمودار میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 68

نمودار4-3) نمودار میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………… 69

نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان……………………………. 70

نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام متغیر آموزش…………………………………………………………………….. 71

نمودار 4-6)نمودار هیستوگرام متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………….. 72

نمودار 4-7)نمودار راداری ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………….. 73

نمودار 4-8)نمودار هیستوگرام متغیر اثربخشی……………………………………………………………………. 75

فهرست شکل ها

شکل 1-1)مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 6

شکل 2-1)فرآیند آموزش کارکنان ………………………………………………………………………………….. 20

شکل 2-2) مدل جامع مدیریت دانش دانشگاه علم و صنعت………………………………………………. 34

 

چکیده:

بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقـات و همچنین مشاهدۀ سیر فعـالیت سازمان ها و شرکتها؛  می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری وجود دارد. و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری است. از طرفی ثابت شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمان می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی، همگام بوده و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعۀ سطح اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران با توجه به آموزش و مدیریت دانش می باشد تا به این سئوال کلیدی پاسخ دهد که آیا آموزش می تواند بر اثربخشی سازمانی تاثیر بگذارد. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با تأکید بر روابط بین متغیرها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، نیروهای ستادی شرکت برق منطقه ای تهران به تعداد 750 نفر است که با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار، تعداد 109 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنـامه استاندارد جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 20 انجام گردید.

نتایج نشان می دهد آموزش بر اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران تاثیر مثبت گذاشته و همچنین فرآیند های مدیریت دانش توانسته است رابطه آموزش بر اثربخشی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد.

واژگان کلیدی: آموزش، اثربخشی سازمانی، فرآیند های مدیریت دانش، شرکت برق منطقه ای تهران

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 280 تاريخ : سه شنبه 15 تير 1395 ساعت: 18:40
برچسب‌ها :

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی    

گرایش: مدیریت تحول

عنوان

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

(مورد مطالعه: تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر)

استاد راهنما

دکتر بیژن شفیعی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 3

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-4-1 اهداف فرعی.. 5

1-5 چارچوب نظری.. 6

1-6 مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-7 فرضیه ها 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 برند. 12

2-3 ارزش ویژه برند. 13

2-4 کیفیت درک شده 13

2-5 وفاداری به برند. 14

2-5-1 رویکرد نگرشی.. 14

2-5-2 انواع وفاداری.. 15

2-6 آگاهی از برند. 16

2-6-1 تصویر فرشگاه 17

2-7 آمیزه بازاریابی.. 18

2-7-1 محصول. 18

2-7-2 خدمات پس از فروش: 19

2-7-3 قیمت.. 19

2-7-4 توزیع. 20

2-7-5 ترویج. 21

2-7-6 تبلیغات.. 21

2-7-7 پیشبرد فروش… 22

2-7-8 روابط عمومی.. 22

2-7-9 نیروی فروش… 22

2-7-10 بازاریابی مستقیم (فروش حضوری) 22

2-8 پیشینه داخلی.. 23

2-9 پیشینه خارجی.. 24

2-10 تعریف واژگان. 26

فصل سوم: روش اجرای  تحقیق

3-1 مقدمه. 29

3-2 روش تحقیق.. 29

3-2-1 طبقه بندی بر اساس روش… 30

3-2-2 طبقه بندی بر اساس هدف.. 30

3-3 قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری). 30

3-4 قلمرو زمانی.. 31

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 31

3-6 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات… 32

3-6-1 پرسشنامه. 32

3-7 روایی و پایایی.. 33

3-7-1 روایی(اعتبار) ابزار پژوهش… 33

3-7-2 اعتبار محتوا 34

3-7-3 پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش… 35

3-7-3-1 روش آلفای کرونباخ… 35

3-7-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 36

3-7-5 مدل معادلات ساختاری (SEM) 36

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 39

4-2 آمار توصیفی.. 40

4-2-1 تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی.. 40

4-2-2 توزیع آماری جنسیت پاسخ دهندگان. 41

4-3 آزمون پایایی.. 36

4-4 مدل لیزرل (مدل معادلات ساختاری). 43

4-4-1 تدوین مدل. 43

4-4-2برآورد مدل. 44

4-4-3 بررسی اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل. 56

4-5 نتایج فرضیات.. 72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 76

5-2 تشریح یافته های تحقیق.. 76

5-3 پیشنهادات کاربردی برای فرضیه های پژوهش…. 84

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 85

5-5 محدودیت های تحقیق.. 85

منابع و مآخذ. 87

پیوست ها 91
 

فهرست جداول

جدول 2-1 انواع وفاداری.. 15

جدول 3-1  طیف لیکرت 5 گزینه ای.. 33

جدول 3-2  متغیرهای تحقیق، شاخص ها و سؤالات مربوط به هرشاخص… 33

جدول 3-3 آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه. 35

جدول 3-4 مقدار آلفای کرونباخ بر اساس سوالات مربوط به متغیرها 35

جدول 4-1  فراوانی برای سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 41

جدول 4-2  فراوانی برای درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 42

جدول 4-3  فراوانی برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 43

جدول 4-4 آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه. 37

جدول 4-5 مقدار آلفای کرونباخ بر اساس سوالات مربوط به متغیرها 38

جدول 4-6 شاخصها‎ی متغیرها 46

جدول 4-7 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر کانال توزیع. 46

جدول 4-8 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر قیمت.. 46

جدول 4-9 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر ترفیع. 47

جدول 4-10 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر خدمات پس از فروش… 47

جدول 4-11تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر تصویر شرکت.. 47

جدول 4-12 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر آگاهی از برند. 48

جدول 4-13 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر کیفیت ادراک شده 48

جدول 4-14 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر وفاداری به برند. 48

جدول 4-15 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر ارزش ویژه برند. 49

جدول 4-16 بررسی اعتبار همگرا برای متغیرها 49

جدول 4-17  کانال توزیع (X1) 53

جدول 4-18  قیمت (X2) 53

جدول 4-19 ترفیع (X3) 53

جدول 4-20 خدمات پس از فروش (X4) 54

جدول 4-21 تصویر شرکت (Y1) 54

جدول 4-22 آگاهی از برند (Y2) 54

جدول 4-23 کیفیت ادراک شده (Y3) 55

جدول 4-24 وفاداری به برند (Y4) 55

جدول 4-25 ارزش ویژه برند (Z) 55

جدول 4-26 تایید مدل. 57

جدول 4-27 مقادیر فرضیه 1. 59

جدول 4-28 مقادیر فرضیه 2. 59

جدول 4-29 مقادیر فرضیه 3. 60

جدول 4-30 مقادیر فرضیه 4. 60

جدول 4-31  مقادیر فرضیه 5. 61

جدول 4-32 مقادیر فرضیه 6. 61

جدول 4-33 مقادیر فرضیه 7. 62

جدول 4-34 مقادیر فرضیه 8. 62

جدول 4-35 مقادیر فرضیه 9. 63

جدول 4-36 مقادیر فرضیه 10. 63

جدول 4-37 مقادیر فرضیه 11. 64

جدول 4-38 مقادیر فرضیه 12. 64

جدول 4-39 مقادیر فرضیه 13. 65

جدول 4-40 مقادیر فرضیه 14. 65

جدول 4-41 مقادیر فرضیه 15. 66

جدول 4-42 مقادیر فرضیه 16. 66

جدول 4-43 مقادیر فرضیه 17. 67

جدول 4-44 مقادیر فرضیه 18. 67

جدول 4-45 مقادیر فرضیه 19. 68

جدول 4-46 مقادیر فرضیه 20. 68

جدول 4-47 مقادیر فرضیه 21. 69

جدول 4-48 مقادیر فرضیه 22. 69

جدول 4-49 مقادیر فرضیه 23. 70

جدول 4-50 مقادیر فرضیه 24. 70

جدول 4-51 مقادیر فرضیه 25. 71

جدول 4-52 نتایج فرضیات.. 72

فهرست نمودارها

نمودار 4-1  فراوانی  برای سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 41

نمودار 4-2  فراوانی برای درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 42

نمودار 4-3  فراوانی برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 43
فهرست اشکال

شکل 1-1 چهارچوب مفهومی تحقیق (کیم وهیون، 2011) 9

شکل 2-1 کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، وفاداری به برند. 23

شکل 4-1 تحلیل عاملی تاییدی برای آیتم های مربوط به متغیرها 51

شکل 4-2 آماره تی برای بررسی معنی داری تک تک سوالات (آیتم ها) متغیرها در مدل. 52

شکل 4-3 تحلیل عاملی تاییدی برای تاثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته. 56

شکل 4-4 بررسی معنی داری اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل با استفاده از آماره تی.. 58

شکل 4-5 مقدار آماره تی در مدل (معنی دار بودن تاثیر) 73

شکل 4-6 مقدار تاثیر معنی دار هر کدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل. 74

 

چکیده

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388)

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بر تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-موردی محسوب می شود.

مشتریان شرکت پیشرو پلاستیک خزر 480 نفر می باشند که جامعه آماری این تحقیق بوده و برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم حداقل 214 نیاز می‎باشد و با استفاده از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پراخته شد. نتاج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و ارزش ویژه برند وجود دارد و همچنین کانال توزیع و قیمت از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند.

 کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی، تصویر ذهنی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، ارزش ویژه برند

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 266 تاريخ : سه شنبه 15 تير 1395 ساعت: 18:29
برچسب‌ها :

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ارشاد دماوند

پایان­نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی

گرایش مالی

عنوان:

بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت

 (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن تهران)

استاد راهنما:

آقای دکتر حسن فارسیجانی

استاد مشاور:

آقای دکتر منصور مومنی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   19

1-2- بیان مساله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….   21

1-3- ضرورت انجام پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………..   24

1-4- اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………   25

1-5- فرضیه­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………….   26

1-5-1- فرضیه اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………   26

1-5-2- فرضیه فرعی  ……………………………………………………………………………………………………………………………..   26

1-6- مدل مفهومی پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………..   26

1-7- محدودیت­های پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………….  27

1-8- قلمرو پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

1-8-1- قلمرو موضوعی  …………………………………………………………………………………………………………………………..  27

1-8-2- قلمرو مکانی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  27

1-8-3- قلمرو زمانی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  27

1-9- روش گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………..  28

1-10- روش تحلیل داده­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  28

1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی پژوهش  …………………………………………………………………………………………….  28

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- فناوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  31

2-1-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  31

2-2- تعریف فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………………………………………………  33

2-2-1- فناوری (تکنولوژی) چیست؟  ……………………………………………………………………………………………………..  33

2-2-2- اطلاعات چیست؟  ……………………………………………………………………………………………………………………….  34

2-3- مفهوم فناوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………….  36

2-4- تعریف جامع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38

2-5- اثرات سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان  ………………………………………………………………………………  40

2-6- مزایای فناوری­های اطلاعات برای سازمان­ها  …………………………………………………………………………………………  42

2-7- فناوری اطلاعات و ارتباطات  …………………………………………………………………………………………………………………..  44

2-8- سیستم­های اطلاعاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  45

2-8-1- انواع سیستم­های اطلاعاتی  …………………………………………………………………………………………………………  46

2-8-2- سیستم­های سطح عملیاتی  ………………………………………………………………………………………………………..  46

2-8-3- سیستم­های سطح دانشی  …………………………………………………………………………………………………………..  47

2-8-4- سیستم­های سطح مدیریت  ………………………………………………………………………………………………………..  47

2-8-5- سیستم­های سطح استراتژیک  ……………………………………………………………………………………………………  48

2-8-6- پایگاه داده  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  49

2-8-7- سیستم پردازش عملیات (TPS)  ……………………………………………………………………………………………….  50

2-8-8- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)  ……………………………………………………………………………………………..  51

2-8-9- سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری (DSS)  …………………………………………………………………………………….  51

2-8-10- سیستم­های خبره (ES)  …………………………………………………………………………………………………………..  52

2-9- بکارگیری فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………………………………………….  52

2-9-1- سخت افزار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  54

2-9-2- نرم افزار  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  54

2-9-3- شبکه­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  56

2-9-4- ارتباطات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  56

2-10- هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  57

2-10-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  57

2-11- تاریخچه­ای از هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………  60

2-12- مفهوم هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………….  64

2-12-1- مفهوم کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………………..  65

2-12-2- ابعاد کیفیتی خدمات  ……………………………………………………………………………………………………………….  66

2-13- هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  68

2-14- تعاریف هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………..  71

2-15- دلایل اهمیت هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………  73

2-16- مدل­های مختلف هزینه­های کیفیت  ……………………………………………………………………………………………………  75

2-16-1- مدل مویس و راجرسون  …………………………………………………………………………………………………………..  75

2-16-2- مدل نیکس  ………………………………………………………………………………………………………………………………  76

2-16-3- مدل کوه یخی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  76

2-16-4- روش BSC  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  77

2-16-5- مدل فایگنبام (P-A-F)  ……………………………………………………………………………………………………………  78

2-16-6- قانون 1-10-100  ……………………………………………………………………………………………………………………  79

2-16-7- مدل کرازبی  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  79

2-16-8- مدل هزینه فرصت  ……………………………………………………………………………………………………………………  79

2-16-9- مدل هزینه فرآیند  ……………………………………………………………………………………………………………………  80

2-16-10- مدل هزینه­یابی بر مبنای فعالیت (ABC)  ……………………………………………………………………………  81

2-17- هزینه­یابی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  83

2-18- مدل اقتصادی هزینه­یابی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………..  85

2-18-1- شرکت­های با فرآیند سنتی  ……………………………………………………………………………………………………..  85

2-18-2- شرکت­های با فرآیند در حال توسعه  ……………………………………………………………………………………….  86

2-19- تشریح عناصر هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………..  88

  1. هزینه­های پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 89
  2. هزینه­های ارزیابی و آزمایش …………………………………………………………………………………………………………….. 96
  3. هزینه­های خطای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………… 103
  4. هزینه­های خطای خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 108

2-20- سازمان­های خدماتی و بانک­ها  ………………………………………………………………………………………………………….  110

2-20-1- تاریخچه بانکداری در ایران  …………………………………………………………………………………………………..  112

2-21- بانک مسکن  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  114

2-21-1- تاریخچه تاسیس بانک مسکن  ………………………………………………………………………………………………  114

2-22- پیشینه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………  117

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

3-2- روش انجام پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  127

3-3- جامعه آماری مورد بررسی  …………………………………………………………………………………………………………………..  128

3-3-1- جامعه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  128

3-3-2- جامعه هدف  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  129

3-4- روش نمونه­گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………  129

3-5- اندازه نمونه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  130

3-6- روش جمع­آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………………………………  130

3-7- اعتبار پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  133

3-7-1- روایی و پایایی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  133

3-8- مقیاس­های مورد استفاده  ……………………………………………………………………………………………………………………  136

3-9- آزمون­های آماری  …………………………………………………………………………………………………………………………………  137

3-9-1- مدل­سازی معادلات ساختاری  …………………………………………………………………………………………………  138

3-9-2- تحلیل عاملی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

3-9-3- تحلیل عاملی اکتشافی  …………………………………………………………………………………………………………….  139

3-9-4- تحلیل عاملی تاییدی  ……………………………………………………………………………………………………………….  140

3-9-5- شاخص KMO  …………………………………………………………………………………………………………………………  140

3-9-6- آزمون کرویت بارتلت  ……………………………………………………………………………………………………………….  141

3-9-7- ضریب همبستگی پیرسون  ………………………………………………………………………………………………………  142

3-10- متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………….  142

3-11- قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی)  …………………………………………………………………………………………  141

 

فصل چهارم: تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  145

4-2- توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی اعضای نمونه  …………………………………………………………………………..  145

4-2-1- جنسیت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  146

4-2-2- سن  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  147

4-2-3- تحصیلات  …………………………………………………………………………………………………………………………………  148

4-2-4- سابقه خدمت  ……………………………………………………………………………………………………………………………  149

4-3- آمار استنباطی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  150

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………………….  150

4-3-2- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش  ………………………………………………………………………………  151

4-4- ارزیابی بخش اندازه­گیری مدل  ……………………………………………………………………………………………………………  152

4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های متغیر فناوری اطلاعات  …………………………………………………….  153

4-4-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………  155

4-5- مدل­سازی معادلات ساختاری  …………………………………………………………………………………………………………….  156

4-5-1- فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  159

4-5-2- فرضیات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  161

4-6- مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه­ای  …………………………………………  163

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  166

5-2- تحلیل فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  168

5-3- تحلیل فرضیات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  168

5-3-1- فرضیه فرعی اول  ……………………………………………………………………………………………………………………..  168

5-3-2- فرضیه فرعی دوم  ……………………………………………………………………………………………………………………..  169

5-3-3- فرضیه فرعی سوم  …………………………………………………………………………………………………………………….  169

5-3-4- فرضیه فرعی چهارم  …………………………………………………………………………………………………………………  170

5-4- تحلیل میانگین متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………………………  170

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به بانک مسکن  ……………………………………………………………………………………..  174

5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی  ……………………………………………………………………………………………………..  175

فهرست منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  176

پیوست

پرسشنامه­های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  182

چکیده لاتین  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  188

 

فهرست جداول

جدول 2-1- ویژگی­های اطلاعات مناسب  ………………………………………………………………………………………………………  36

جدول 2-2- امور پردازشی و ابزارهای فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………  54

جدول 2-3- دسته­بندی مدل­های هزینه کیفیت  ……………………………………………………………………………………………  82

جدول 3-1- تعداد شعب انتخاب شده در میان تمامی شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران  ……………..  130

جدول 3-2- جدول مورگان جهت تعیین اندازه نمونه  …………………………………………………………………………………  131

جدول 3-3- میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه­ها و ابعاد آنها  …………………………………………………………………………  136

جدول 3-4- نتایج آزمون کرویت بارتلت و KMO جهت بررسی کفایت عوامل پرسشنامه  ………………………..  141

جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت  ……………………………………………………………………………………………..  146

جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به سن  …………………………………………………………………………………………………….  147

جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ­دهندگان  ………………………………………………………………….  148

جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ­دهندگان  …………………………………………………………….  149

جدول 4-5- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش  ………………………………………………………..  151

جدول 4-6- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………….  152

جدول 4-13- شاخص­های برازش مدل مفهومی پژوهش  ……………………………………………………………………………  159

جدول 4-14- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های کیفیت)  ……………………….  159

جدول 4-17- شاخص­های برازش مدل مفهومی پژوهش  ……………………………………………………………………………  160

جدول 4-18- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های پیشگیرانه)  …………………..  161

جدول 4-19- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های ارزیابی)  ……………………….  161

جدول 4-20- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های شکست برون سازمانی)….. 163

جدول 4-21- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های شکست درون سازمانی)…  162

جدول 4-22- نتایج آزمون تی تک نمونه­ای  ………………………………………………………………………………………………..  164

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….  26

شکل 2-1- مدل کوه یخی  ………………………………………………………………………………………………………………………………  77

شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های فناوری اطلاعات (تخمین استاندارد)  …………………………  153

شکل 4-8- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های فناوری اطلاعات (معناداری ضرایب)  …………………………  154

شکل 4-9- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت (تخمین استاندارد)  ………………………………..  155

شکل 4-10- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت (معناداری ضرایب)  ……………………………..  155

شکل 4-11- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)  ………………………………  158

شکل 4-12- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)  ………………………………  158

شکل 4-15- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)  ………………………………  160

شکل 4-16- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)  ………………………………  160

نمودارها

نمودار 2-2- مدل اقتصادی هزینه­های کیفیت در شرکت­های با فرآیند سنتی  ……………………………………………..  86

نمودار 2-3- مدل اقتصادی هزینه­های کیفیت در شرکت­های با فرآیند در حال توسعه  ……………………………….  87

نمودار 4-1- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ­دهندگان  ……………………………………………………….  146

نمودار 4-2- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی سن پاسخ­دهندگان  ………………………………………………………………  147

نمودار 4-3- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ­دهندگان  …………………………………………………….  148

نمودار 4-4- نمودار میله­ای مربوط به سابقه خدمت پاسخ­دهندگان  ……………………………………………………………  149

چکیده

در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده است. کانون اصلی تفکرات سازمان­ها و شرکت­ها، بهبود کیفیت به منظور بقا در دنیای رقابتی بوده است. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و میزان آن در سازمان­ها به خصوص در سازمان­های خدماتی به طور مشخص مورد اندازه­گیری و سنجش قرار نگرفته است مفهوم هزینه­های کیفیت می­باشد که در اذهان عموم به طور شفاف تعریف نشده است. هزینه­های کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافته­های شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به 10 درصد تا 20 درصد کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینه­های کیفیت می­شود. از طرفی اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­شود. غالبا بیان می­شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. بنابر مطالب بیان شده این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و همچنین از نظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران می­باشد. در این پژوهش 95 شعبه از میان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. جهت گردآوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تحلیل داده­ها ابتدا از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری، به تحلیل مدل پژوهش و بررسی فرضیه­های پژوهش پرداخته شده است. در نهایت تمام فرضیه­های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، هزینه­ های کیفیت، بانک مسکن

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نویسنده : admin بازدید : 219 تاريخ : سه شنبه 15 تير 1395 ساعت: 18:18
برچسب‌ها :

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :